Nescafé

NESTLE ESPAÑA SAU

AVENIDA PAISOS CATALANS, 25 -51. Edifici  NESTLE

Objecte social:

La fabricació, distribució, compra, venda, importació, exportació, manipulació, transformació, envasat, emmagatzematge i transport, per si mateixa o per tercers, de tota classe de productes dietètics i alimentaris qualsevol que sigui la seva naturalesa i finalitat, així com de tots aquells productes derivats, complementaris o relacionats amb els anteriorment expressats, amb totes les seves operacions annexes derivades, podent la Societat constituir o participar en altres societats l’objecte estigui directament o indirectament relacionat amb l’abans descrit. Així mateix constitueix l’objecte de la Societat l’activitat de gestió i administració de valoració cap de bestiar representatius dels fons propis d’entitats no residents al territori espanyol, mitjançant la corresponent organització de mitjans materials i humans.