NESTLE ESPAÑA SAU AVENIDA PAISOS CATALANS, 25 -51. Edifici  NESTLE Objecte social: La fabricació, distribució, compra, venda, importació, exportació, manipulació, transformació, envasat, emmagatzematge i transport, per si mateixa o per tercers, de tota classe de productes dietètics i alimentaris qualsevol que sigui la seva naturalesa i finalitat, així com de tots aquells productes derivats, complementaris […]